Copyright

Vyhrazení autorských práv:

Veškerý obsah uvedený na internetových stránkách technikaizs.cz (dále jen stránky) je majetek jejich autorů a všechna práva jsou k tomuto obsahu vyhrazena dle zákona.
 
Veškeré texty, obrázky, grafiky, zvuk, animace a videa, jakož i jejich uspořádání na stránkách podléhají pravidlům ochrany autorských práv a ostatním souvisejícím zákonům. Obsah těchto webových stránek nesmí být pro komerční účely kopírován, rozšiřován, pozměňován, nebo zpřístupňován třetím osobám bez písemného souhlasu majitelů autorských práv daného díla. Upozorňujeme, že některá díla, obrázky a fotografie zveřejněné na webových stránkách technikaizs.cz mohou podléhat autorským právům třetí strany. Zprostředkovaný kontakt s majitelem autorských práv, nebo autorem díla, či poskytnutí kontaktních údajů portálem není bez autorova svolení přípustný, neposkytujeme žádné kontaktní údaje a další informace o autorech či majitelech autorských práv. Překrývání, retušování či jiné úpravy vedoucí ke změně či nečitelnosti loga portálu, jména autora či vlastníka autorských práv, bude chápáno jako neoprávněný zásah do díla.
 
Uživatel, distributor či producent, který poruší obsah výše uvedeného sdělení, se vystavuje občanskoprávnímu postihu s právními důsledky s možností trestního stíhání a vymáhání vzniklé škody soudní cestou.
 
Předkladatelé zaslaných fotografií jsou povinni řídit se pravidly a podmínkami pro zasílání fotografií. Při zjištění jejich nedodržení portál nepřebírá odpovědnost za případně vzniklé škody a dotyčné budou fotografie smazány.
 
Tyto webové stránky jsou sestavovány s nejvyšší mírou pečlivosti. Přesto nepřebíráme žádnou zodpovědnost za bezchybnost a správnost obsažených informací. Textové a obsahové chyby vyhrazeny, změna podmínek, obsahu a textu vyhrazena. Jakákoliv odpovědnost za škody, které přímo nebo nepřímo vzniknou použitím těchto webových stránek je vyloučena, pokud nebyly způsobeny úmyslně nebo hrubou nedbalostí. Toto prohlášení nabývá účinnosti dnem svého zveřejnění.
 
 
Vydáno 23. 11. 2014
Aktualizováno 1. 1. 2015.
Tým portálu TECHNIKAIZS.CZ

Partneři projektu